Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map

Zgłosić pracę geodezyjną w składnicy map

(okres oczekiwania na przygotowanie zgłoszenia zależy od ilości dokumentów wpływających do w/w urzędu. A następnie zbadać akta ksiąg wieczystych oraz dokumenty w starostwie. Dokonać pomiaru nieruchomości w terenie oraz dokonać analizy pozyskanych dokumentów i informacji. Zawiadomić właścicieli nieruchomości sąsiednich za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o przyjęciu przebiegu granic na min 7 dni przed okazaniem. Skompletować operat techniczny podziału (obliczenia, szkice, dowody, protokół graniczny, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wykaz zmian gruntowych, postanowienie o możliwości podziału, mapa z projektowanym podziałem itp.) Tak skompletowany operat podlega kontroli i przyjęciu do zasobu w składnicy geodezyjnego. Przechodzi on przez szereg etapów takich jak:

  • kontrola wykonana przez inspektora kontroli technicznej,
  • kartowanie na mapie numerycznej,
  • podpisanie map przez inspektora,
  • ewidencjonowanie map (nadanie numeru opracowaniu oraz wniesienie go na mapę przeglądową),
  • zamknięcie zgłoszenia,
  • wycena pracy geodezyjnej.
Etap I. Postanowienie o możliwości... Etap III. Odbiór map przez klilenta...