Wpisy z kategorii: Porady geodety

Geodeta Radzi.

Postanowienie o możliwości podziału

W niniejszym rozdziale pragnę w skrócie przybliżyć Państwu proces dokonania „typowego” podziału nieruchomości na przykładzie powiatu piaseczyńskiego. (oczywiście zachodzą też odmienne przypadki w których procedura dokonywania podziału wykonywany jest nieco inny sposób jak choćby: podziały dla celów sądowych, wyjście ze współwłasności, wydzielenie działki budowlanej, podział gruntów rolnych, podziały nieruchomości pod cele publiczne itd.) W przypadku istnienia dla dzielonej działki obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności należy:

Wystąpić do gminy o wydanie „Postanowienia o możliwości podziału”. Do podpisanego i wypełnionego wniosku o wydanie w/w postanowienia należy dołączyć:

 • wstępny projekt podziału wykonany przez uprawnionego geodetę na kopii mapy zasadniczej
  odpis z księgi wieczystej (nie starszy jak 3 miesiące), a w przypadku braku Akt Własności Ziemi lub inny dokument poświadczający prawo własności (Akt notarialny lub Postanowienie Sądu o nabyciu spadku nie są dokumentami własności lecz dokumentami przenoszącymi prawo własności)
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej (nie starszy jak 3 miesiące)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (pobieramy go w miejscowym urzędzie gminy)
  Urząd gminy ma max. 30 dni na wydanie w/w postanowienia od momentu jego złożenia.

  Uwaga

  odpis z Księgi Wieczystej pobieramy w sądzie wieczysto-księgowym np. w Piasecznie lub Warszawie
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej pobieramy w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się w miejscowym urzędzie gminy Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Góra Kalwaria, Piaseczno lub Prażmów.
 • kopię mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej pobiera się w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w Biurze podawczym

Etap II. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map

Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map

Zgłosić pracę geodezyjną w składnicy map

(okres oczekiwania na przygotowanie zgłoszenia zależy od ilości dokumentów wpływających do w/w urzędu. A następnie zbadać akta ksiąg wieczystych oraz dokumenty w starostwie. Dokonać pomiaru nieruchomości w terenie oraz dokonać analizy pozyskanych dokumentów i informacji. Zawiadomić właścicieli nieruchomości sąsiednich za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o przyjęciu przebiegu granic na min 7 dni przed okazaniem. Skompletować operat techniczny podziału (obliczenia, szkice, dowody, protokół graniczny, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wykaz zmian gruntowych, postanowienie o możliwości podziału, mapa z projektowanym podziałem itp.) Tak skompletowany operat podlega kontroli i przyjęciu do zasobu w składnicy geodezyjnego. Przechodzi on przez szereg etapów takich jak:

 • kontrola wykonana przez inspektora kontroli technicznej,
 • kartowanie na mapie numerycznej,
 • podpisanie map przez inspektora,
 • ewidencjonowanie map (nadanie numeru opracowaniu oraz wniesienie go na mapę przeglądową),
 • zamknięcie zgłoszenia,
 • wycena pracy geodezyjnej.
Etap I. Postanowienie o możliwości... Etap III. Odbiór map przez klilenta...

Odbiór map przez zleceniodawce

W ostatnim etapie opracowanie przekazywane jest do kasy gdzie geodeta opłaca mapy i może je przekazać zleceniodawcy.
Właściciel nieruchomości wypełnia oraz podpisuje wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział i dołącza do niego komplet map, wykazów zmian oraz protokół graniczny otrzymane od geodety i składa go w urzędzie gminy. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta ma 30 dni na wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Kolejnym krokiem i ostatnim jest uprawomocnienie się jej i trwa 14 dni od momentu jej otrzymania przez wszystkie ze stron.

Uwaga:

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Za powyższe działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem.
Etap II. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map