Odbiór map przez zleceniodawce

W ostatnim etapie opracowanie przekazywane jest do kasy gdzie geodeta opłaca mapy i może je przekazać zleceniodawcy.
Właściciel nieruchomości wypełnia oraz podpisuje wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział i dołącza do niego komplet map, wykazów zmian oraz protokół graniczny otrzymane od geodety i składa go w urzędzie gminy. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta ma 30 dni na wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Kolejnym krokiem i ostatnim jest uprawomocnienie się jej i trwa 14 dni od momentu jej otrzymania przez wszystkie ze stron.

Uwaga:

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Za powyższe działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem.
Etap II. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map